М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Контакти  
 

РАЙОНЕН СЪД  МАДАН

гр.Мадан  п.к. 4900

ул. "Обединение" № 8


тел.: 0308 / 2 22 37 - Административен секретар;

тел.: 0308 / 2 21 17 - Деловодство / Бюро съдимост;

тел.: 0308 / 2 21 13 - Съдебни секретари;

тел.: 0308 / 2 34 97 - Съдебно-изпълнителна служба;

тел.: 0308 / 2 30 01 - Главен счетоводител;

факс: 0308 / 2 22 37

e-mail: court_madan@mail.bg

за кореспонденция с адвокати и вещи лица - rs_madan@mail.bg

  


 

Държавни такси - може да се заплащат и в сградата на Районен съд -Мадан с  всички видове карти чрез ПОС терминал  в стая №3 / бюро съдимост /

       

  ВАЖНО!!!  Считано от 18.08.2017 г. Районен съд - Мадан е включен в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове поддържан от БНБ, за извършване на справки  по електронен път за: номерата на банкови сметки на физически или юридически лица; за лицата наематели на сейфове в банките. За извършване на справка за едно лице се заплаща предварително държавна такса от 0,90 лв. платима по сметка на Районен съд Мадан.

 

Агенция по вписванията:

BG21CREX92603114548701- Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър 

  BIC код: CREXBGSF,   ТБ "ТОКУДА БАНК" АД  

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР