М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Вътрешни правила  
 Вътрешни правила

За реда и контрола по събирането на дължимите държавни такси и присъдени съдебни вземания в Районен съд -МаданВътрешни правила на Районен съд Мадан

                                                                                       за работа с медиите
 

 

Правила на Районен съд Мадан за предоставяне

на електронен достъп до информация по съдебни дела 

       Приложение 1: Искане за изпращане на незаверени копия от протоколи и заключения на вещи лица

 Приложение 2: Искане за предоставяне на достъп до единен портал


 

Правила на Районен съд Мадан

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение № 1 към чл.7 от Правилата

 

 


 

 Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организация и реда за използване на програмния продукт

за разпределението  на делата на случаен принцип


 Заповед на административния ръководител на РС - Мадан относно създаване на необходимата организация за разглеждане на делата по време на съдебната ваканция

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за дейността на съдебния архив

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР