М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Вътрешни правила  
 Вътрешни правила

За реда и контрола по събирането на дължимите държавни такси и присъдени съдебни вземания в Районен съд -МаданВътрешни правила на Районен съд Мадан

                                                                                       за работа с медиите
 

 

Правила на Районен съд Мадан за предоставяне

на електронен достъп до информация по съдебни дела 

       Приложение 1: Искане за изпращане на незаверени копия от протоколи и заключения на вещи лица

 Приложение 2: Искане за предоставяне на достъп до единен портал


 

Правила на Районен съд Мадан

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение № 1 към чл.7 от Правилата

 

 


 

 Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организация и реда за използване на програмния продукт

за разпределението  на делата на случаен принцип


 Заповед на административния ръководител на РС - Мадан относно създаване на необходимата организация за разглеждане на делата по време на съдебната ваканция

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за дейността на съдебния архив

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР