М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Вътрешни правила  
 Вътрешни правилаВътрешни правила на Районен съд Мадан

                                                                                       за работа с медиите
 

 

Правила на Районен съд Мадан за предоставяне

на електронен достъп до информация по съдебни дела 

       Приложение 1: Искане за изпращане на незаверени копия от протоколи и заключения на вещи лица

 Приложение 2: Искане за предоставяне на достъп до единен портал


 

Правила на Районен съд Мадан

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение № 1 към чл.7 от Правилата

 

 


 

 

 Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организация и реда за използване на програмния продукт

за разпределението  на делата на случаен принцип

 

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница

 


 

Вътрешни правила на Районен съд Мадан

за дейността на съдебния архив

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР