М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Вашите права в ЕС - Информация и процедури  
 

 


 

Завеждане на дело в Европейския съюз

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси и процедури 

Процедура по развод

Родителска отговорност за децата

Определяне на издръжка

Фалит 

Опростени и ускорени процедури за разрешаване на спореове
в Европейския съюз
 

Обезщетение за жертви от престъпление

Алтернативно решаване на спорове 

Правна помощ в Европейския съюз 

Насоки на гражданите относно трансгранични гражданскоправни
спорове в Европейския съюз

 

 

 


 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР