М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Вашите права в ЕС - Информация и процедури  
 

 


 

Завеждане на дело в Европейския съюз

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси и процедури 

Процедура по развод

Родителска отговорност за децата

Определяне на издръжка

Фалит 

Опростени и ускорени процедури за разрешаване на спореове
в Европейския съюз
 

Обезщетение за жертви от престъпление

Алтернативно решаване на спорове 

Правна помощ в Европейския съюз 

Насоки на гражданите относно трансгранични гражданскоправни
спорове в Европейския съюз

 

 

 


 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР