М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Обяви / Съобщения  
 Обяви / Съобщения

РАЗПОРЕДИ:

УВЕДОМЯВА бенефициерите С. Р. Б., ЕГН: *, с адрес: гр. Р., ул. „... №.. и С. С. Б., ЕГН: *, с адрес: гр. Р., ул. „... №.., че на производство пред Мадански районен съд, е ч.гр.д. № 252/2018 г., образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя И. С. Б., като наследник /син/ на С. Х. Б., ЕГН: *, роден на ** г. в с. Д., общ Р., обл. С., с постоянен адрес: гр. Р., ул. „... №.., починал на **г. в гр. София, България, с декларирана цел на ползване на удостоверението - за доказване право на наследник по отношение на недвижимо имущество в Република Австрия - парцели в община Мооскирхен с кадастрален номер на землището: 63342 Mooskirchen и кадастрални номера на имотите: 385,393 и378.

УКАЗВА на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от уведомяването да депозират по делото писмени становища по искането.
ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПУБЛИКАЦИЯ на УЕБ страницата на Мадански районен съд с горното съдържание. Изпълнението на указанията за публикуване на УЕБ страницата на съда възлагам на г- жа С. Л..
Разпореждането не подлежи на обжалване.

Публикувано на 27.07.2018г. 11,05ч.
Заповед на административния ръководител на РС - Мадан относно създаване на необходимата организация за разглеждане на делата по време на съдебната ваканция

Във връзка със заповед № РД-09-120 от 11.06.2018 г. на административния ръководител

 РАЙОНЕН СЪД МАДАН

ТЪРСИ

Ценови оферти и предложения от фирми за извършване на неотложни ремонтни дейности по сградата на Районен съд Мадан. В ценовите оферти да бъдат включени цени на следните видове СМР за 55 кв.м. площ: поставяне на метални профили, които да се анкерират в стените и монтиране върху тях на циментови плочи; боядисване с водоустойчева боя.

Фирми, осъществяващи ремонтни дейности могат да подадат предложенията на място в сградата на съда или  да ги изпратят по пощата в срок до 18.06.2018 г.

Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа до  18.06.2018 г.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0308/ 221 17; 234 97 и стая № 2, ет.3  в съдебната сграда - гр.Мадан, ул. Обединение № 8.


 

Публикувано на 11.06.2018г. 11,45ч.На 20.03.2018 г. бяха проведени лекционни курсове на ученици от Х и ХI класове от Средно училище „Отец Паисий“ в гр.Мадан.

Съдия Димитър Стратиев от Районен съд-  Мадан изнесе лекции на теми:  Съдебната власт. Структурата на съдебната система.  Магистратските професии – представяне  на професиите съдия, прокурор и следовател. Младежите се запознаха разделението на властите според Конституцията на Република България, функциите на съдебната власт, а също и структурите на съдебната система и Висшия съдебен съвет (ВСС), запознаване с основните функции и същността на професиите съдия, прокурор и следовател. Проведени бяха и лекции на тема Превенция срещу употребата на наркотични вещества.  Престъпления, извършвани от наркозависими лица. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Темите са подбрани според възрастта на децата и са свързани с хулиганските прояви на непълнолетните лица, употребата и разпространението на наркотици.

Лекциите бяха съпроводени и онагледени с  електронни и мултимедийни образователни материали.

В края на лекционния курс съдията връчи удостоверения-сертификати на участвалите класове и раздаде химикалки на учениците с надпис „Районен съд – Мадан“.

Лекционните курсове се провеждат в рамките на съвместната програма между ВСС и Министерството на образованието и науката "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Целта на  образователната програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, изграждане на правна култура сред подрастващите и доверие в съдебната власт.

Публикувано на :21.03.2018г.

 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Районен съд – Мадан, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица, че насрочените дела  за дните 27, 28 февруари 2018 г.  и 01 март 2018 г. /вторник, сряда и четвъртък/ се пренасрочват  за друга дата.  С оглед влошената метеорологична обстановка в региона съдебни заседания в посочените  дни няма да се провеждат. Страните  и участниците по делата ще получат допълнително съобщения за датата и часа на делата.

 

Публикувано на: 26.02.18 г.

 По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на на информационна кампания „Ден на отворените врати“ и Заповед № 175 от 27.12.2016 год. на административния ръководител Районен съд Мадан организира Ден на отворените врати в Районен съд Мадан на 23 април 2018 г. /понеделник/ от 9.00 часа до 16.00 часа. 

  Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

   Желаещите граждани, ученици и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Районен съд Мадан, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес гр. Мадан, ул.“Обединение“ № 8, на 23.04.2018  г. от 9.00 до 16.00 часа.

 ПРОГРАМА

  ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В РАЙОНЕН СЪД  -  МАДАН

23 април 2018 г.

    9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Районен съд - Мадан и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.

   9.30 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Районен съд - Мадан, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

   10.00 часа - Желаещите граждани могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес.

   14.00 часа – Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда.

 
     През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 Във връзка със заповед № РД-09-85 от 23.05.2017г. на административния ръководител, РАЙОНЕН СЪД МАДАН

ТЪРСИ

Ценови оферти и предложения от фирми за извършване на неотложни ремонтни дейности в сградата на Районен съд Мадан.

Фирми, осъществяващи ремонтни дейности могат да подадат предложенията на място в сградата на съда или  да ги изпратят по пощата, като към предложенията приложат доказателства за вече извършвани такива дейности на други сгради.

Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа до  10.06.2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0308/ 221 17; 234 97 и стая № 2, ет.3  в съдебната палата - гр.Мадан, ул. Обединение № 8.На 24.04.2017 год. в Районен съд гр. Мадан се проведе „Ден на отворените врати”.
Присъстваха ученици от Средно училище „Отец Паисий“ гр. Мадан.
Посещението включваше:

  • Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание от учениците по наказателно дело  - действителен случай разгледан в Районен съд Мадан. Делото, което учениците пресъздадоха влизайки в ролите на съдия, прокурор, подсъдим, пострадал и защитници е с  предмет на престъпление чл. 129, ал.1 във вр. с ал.2, вр. с чл. 63, ал.1 т.3 от Наказателния Кодекс;
  • След приключване на симулативния процес  Динко Хаджиев - Съдия в Районен съд Мадан изказва благодарност на ръководството, учителите и учениците от СУ „Отец Паисий” гр.Мадан, за дейното участие в проведената Образователна програма  „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”
  • На учениците,  провели симулативния процес,  бяха раздадени удостоверения за  успешното реализиране на  образователната програма;
  • Учениците от СУ „Отец Паисий ” посетиха  и разгледаха помещенията  и канцелариите в съда.

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Мадан е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по–добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.


 

                                                 ГАЛЕРИЯ

  
На 04.04.2017 г. и 05.04.2017 г. бяха проведени лекционни курсове от съдиите в Районен съд Мадан на ученици в Професионална гимназия „Васил Димитров“ в гр.Мадан.

Съдия Димитър Стратиев от Районен съд Мадан проведе лекции на двата единадесети класове на тема - Магистратските професии.  Статут на съдебния заседатели, като младежите се запознаха разделението на властите според Конституцията на Република България, функциите на съдебната власт, а също и структурите на съдебната система и Висшия съдебен съвет (ВСС). Втората лекция бе на тема Превенция срещу употребата на наркотични вещества.  Престъпления, извършвани от наркозависими лица. Темите са подбрани според възрастта на децата и са свързани с хулиганските прояви на непълнолетните лица, употребата и разпространението на наркотици.

Съдия Динко Хаджиев от Районен съд Мадан проведе лекционен курс по темите:  Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита. Втората тема бе по отношение на Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, както и Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие.  Изложение по темите бе направено на ученици от десетите класове от Професионалната гимназия.

В края на лекционния курс съдиите раздадоха печатни издания на „Конституция на Република България“,  „Наказателен кодекс“ , „Закона за закрила на детето“ и „Закона за защита от домашно насилие“.

След края на обучението ще бъдат раздадени и поименни удостоверения  на учениците-участници в Образователната програма. 

Лекционните курсове се реализират в изпълнение на съвместната програма между ВСС и Министерството на образованието и науката "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Целта на програмата е да се обогатят знанията на учениците за статута, структурата и функциите на съдебната власт и изграждане на правна култура сред младите хора.  По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му и Заповед № 175 от 27.12.2016 год. на административния ръководител Районен съд Мадан организира Ден на отворените врати на 24 април 2017 г. /понеделник/ от 9.00 ч. до 16.00 ч.

 Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

   Желаещите граждани, ученици и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Районен съд Мадан, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес гр. Мадан, ул.“Обединение“ № 8, на 24.04.2017  г. от 9.00 до 16.00 часа.

ПРОГРАМА

  ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В РАЙОНЕН СЪД  -  МАДАН

24 април 2017 г.

    9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Районен съд - Мадан и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.

   9.30 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Районен съд - Мадан, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

   10.00 часа - Желаещите граждани могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес.

   14.00 часа – Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда.

  През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.

  ОЧАКВАМЕ ВИ!НОВОИЗБРАНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН  ДИМИТЪР СТРАТИЕВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

 

На 02.12.2016 г. встъпи в длъжност новоизбрания административен ръководител - Председател на Районен съд – Мадан Димитър Иванов Стратиев, назначен на длъжността с решение на Висшия съдебен съвет от 22.11.2016 г.

  На церемонията, която се състоя на 02.12.2016 г. в Районен съд – Мадан присъстваха досегашния и.ф.председател на Районен съд гр. Мадан г-н Динко Хаджиев, председателя на Окръжен съд – Смолян г-н Любен Хаджииванов, председателите на районните съдилища в съдебния окръг г-н  Петър Маргаритов и г-жа Илияна Зелева, които отправиха поздравителен адрес и пожелания за здраве и много сили и високи успехи, изразиха увереност, че поемайки ръководството новият председател ще продължи добрите практики в работата на съда, ще работи за тяхното надграждане и усъвършенстване. Поздравления бяха отправени и от Районния прокурор на  Районна прокуратура  - Мадан Веселин Георгиев и прокурор Петко Братованов и председателите на Районните съдилища - Златоград и Чепеларе г-жа Ирина Кюртева и г-жа Славка Кабасанова.

Събитието бе уважено от председателя на Върховния касационен съд – г-н Лозан Панов, който изрази увереност, че с действията си като председател на институцията  ще оправдае високото доверие, което му е гласувано, ще съумее да даде своя принос за утвърждаването на Районен съд Мадан, като съд с високи постижения. С действията си ще се ръководи от решимост и отговорност.

Снимков материал от събитието, може да разгледате тук:   С решение по протокол № 57/12.11.2015г., от заседание, проведено на 19 ноември 2015 година, Висшият съдебен съвет прие План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта.

Със съдържанието на Плана можете да се запознаете ТУК


 На 19.06.2015г. в Апелативен съд – Пловдив се проведе среща – дискусия на съдии от Апелативен район  Пловдив за обсъждане на предложенията за изменение на Закона за съдебната власт ....>>
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР