М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Обяви / Съобщения  
 Обяви / Съобщения     Уведомяваме Ви, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд – Мадан с мандат 2020 – 2024, информация и изискванията на който трябва да отговарят кандидатите и необходимите документи може да изтеглите от ТУК На 30.04.2019г. встъпи в длъжност  назначения  съгласно решение взето по протокол № 14 от 23.04.2019 г.на Висшия съдебен съвет И.Ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд - Мадан ВОЛОДЯ ЯНКОВ ЯНКОВ  до встъпване в длъжност на нов административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.

 На 23.04.2019 год. в Районен съд гр. Мадан се проведеДен на отворените врати”.  Обществеността в гр. Мадан беше информирана чрез публикация на сайта на съда и бяха поканени ученици от средните училища в града. Темата, по която се реализира мероприятието еСъдебната системапозната и достъпна за гражданите. Присъстваха ученици от СУОтец Паисийи ПГВасил Димитровгр. Мадан.

 Проведе се симулативен съдебен процес и в съдебно заседание  учениците от СУОтец Паисийпресъздадоха наказателно общ характер дело  - действителен случай разгледан в Районен съд Мадан. Делото, което учениците пресъздадоха влизайки в ролите на съдия, прокурор, подсъдим, пострадал и защитници е с  предмет на престъпление чл. 343, ал.3  от Наказателния Кодекс;

 След приключване на симулативния процес г-н Димитър Стратиев -  Председател на  Районен съд Мадан изказва благодарност на учениците от СУОтец Паисийгр.Мадан, за дейното участие в проведения процес и успешното реализиране на информационната кампанияДен на отворените врати“, която се провежда под насловОткрито за съдебната власт“.

 На учениците от СУОтец Паисийгр.Мадан,  провели симулативния процес,  се връчиха удостоверения за успешното реализиране кампанията, раздадени бяха Конституция на Република България и предметни награди;

 Учениците посетиха  и разгледаха помещенията  и канцелариите в съда.

Провеждането наДен на отворените вратив Районен съдМадан е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на подобра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5  Снимка6

  Публикувано на 23.04.2019 г.

 


  По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на информационна кампания „Ден на отворените врати“ под наслов  „Открито за съдебната власт“ и Заповед № РД-09-32 от 25.12.2019 год. на административния ръководител Районен съд Мадан организира Ден на отворените врати в Районен съд Мадан на 23 април 2019 г. /вторник/ от 9.00 часа до 16.00 часа. 

  Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

 Темата, по която ще се проведе Денят на отворените врати в Районен съд  Мадан е „Съдебната система – позната и достъпна за гражданите“.

   Желаещите граждани, ученици и журналисти, които проявяват интерес да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло,  спецификата в работата на магистратите и функциите на Районен съд  гр. Мадан, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес гр. Мадан, ул.“Обединение“ № 8, на 23.04.2019 г. от 9.00 до 16.00 часа.

ПРОГРАМА

  ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В РАЙОНЕН СЪД  -  МАДАН

23 април 2019 г.

    9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Районен съд - Мадан и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.

  10.00 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Районен съд - Мадан, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

  11.00 часа – Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда.

    14.00 часа – Провеждане на симулативен процес с участие на ученици от Средно училище „Отец Паисий“ гр. Мадан - пресъздаване на съдебно заседание по наказателно дело  - действителен случай разгледан в Районен съд Мадан.  

  През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.

  ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано на: 25.01.2019г.
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР