М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Тарифа за държавните такси, вътрешни правила  
 Държавни такси - Тарифа, вътрешни правила


                 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

 

          Вътрешни правила за реда за връщане на надвнесени, неправилно внесени недължимо внесени държавни такси по сметка на Районен съд Мадан

 Приложение № 1 - към чл.2.1 от вътрешните правила

 

 


 

Държавни такси - може да се заплащат и в сградата на Районен съд -Мадан с  всички видове карти чрез ПОС терминал  в стая №3 / бюро съдимост /

          ВАЖНО!!!  Считано от 18.08.2017 г. Районен съд - Мадан е включен в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове поддържан от БНБ, за извършване на справки  по електронен път за: номерата на банкови сметки на физически или юридически лица; за лицата наематели на сейфове в банките. За извършване на справка за едно лице се заплаща предварително държавна такса от 0.80 лв. платима по сметка на Районен съд Мадан.


        

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР