М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Свободни работни места  
 Списък с допуснати и недопуснати кандидати

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността " Съдебен деловодител"

Публикувано на 26.11.2018г.Списък на допуснатите и недопуснати кандидати


Публикувано на 15.11.2018 г.Районен съд – Мадан

На основание Заповед № РД-09-219/10.10.2018 г. на Председателя на Районен съд – Мадан

обявява конкурс

за заемане на една щатна бройка в Районен съд–Мадан за длъжността “Съдебен деловодител ”

Обявление

Необходимите документи можете да изтеглите оттук:

 1. Заявление

 2. Автобиография

 3. Декларация по чл.136 от ПАС    

 4. Декларация по чл.137 от ПАС, вр.чл.107а, КТ

 

   За информация:

Длъжностна характеристика на „Съдебен деловодител“

Правилник за вътрешния трудов ред в Районен съд – Мадан

Правилник за администрацията в съдилищата                 

Етичен кодекс на съдебните служители

 Публикувано на 11.10.2018 г.
2017 г.


 Конкурс

за заемане на една щатна бройка в Районен съд – Мадан за длъжността

"Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба"

при условията на чл.70, ал.1, във вр.с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР