М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Свободни работни места  
 Списък с допуснати и недопуснати кандидати


Към момента няма обявени конкурси


2019г.  конкурс


“Съдебен деловодител в Бюро съдимост, той и съдебен архивар”2018 г.

Конкурс

 за длъжността " Съдебен деловодител"

 2017 г.

 Конкурс

за заемане на една щатна бройка в Районен съд – Мадан за длъжността

"Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба"

при условията на чл.70, ал.1, във вр.с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на трудагр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР