М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Свободни работни места  
 Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Списък с резултати от крайното класиране

Публикувано на 25.10.2017г. - 16,40 ч.Списък с резултати от втори етап - "Практическо решаване на задачи"


Публикувано на 25.10.2017г. -13,25 ч.
 Решение от 12.10.2017г. на Административния ръководител на Районен съд - Мадан - по чл.142 ал.7 от ПАС


Публикувано на 12.10.2017 г.

                                                                                                                               


Списък с допуснати и недопуснати кандидати - Протокол № 2 от 03.10.2017 г.

Публикуван на 04.10.2017 год.


___________________________________________________________________Районен съд – Мадан

на основание Заповед № РД-09-147/24.08.2017 г. на Административния ръководител, Председател на Районен съд – Мадан,

обявява конкурс

за заемане на една щатна бройка в Районен съд – Мадан за длъжността

“Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба”,

при условията на чл.70, ал.1, във вр.с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

Обявление

Необходимите документи можете да изтеглите оттук:

  1. Заявление -образец

 2. Автобиография - образец

 3. Декларация по чл. 141 ал.2, т.1 и т.2 във вр. с чл. 136 ПАС-образец

 4. Декларация по чл. 137 ал.1 от ПАС, вр.чл.107а, ал.1 от КТ - образец

 

   За информация:

   Длъжностна характеристика на „Съдебен деловодител  в съдебно изпълнителна служба“ 

                                              Публикувано на 28.08.2017 г.гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР