М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Служби  
 Служби в Районен съд Мадан

ПРИ ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД МАДАН ГРАЖДАНИТЕ СЕ ПРОПУСКАТ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА "ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ" СРЕШУ ПРЕДСАТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (лична карта, шофьорска книжка или паспорт)


ДЕЛОВОДСТВО при РАЙОНЕН СЪД МАДАН

 Работа с клиенти: от 8.00 до 17.00

 

БЮРО СЪДИМОСТ при РАЙОНЕН СЪД МАДАН

Работа с клиенти: от 8.00 до 17.00 

     На граждани се издават свидетелства за съдимост срещу представяне на: Лична карта в оригинал,   Молба по образец (подава се лично).

Таксата за издаване на свидетелство за съдимост - 5лв., която може да се заплати на ПОС терминално устройство на място или по банков път.

       ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

   Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за  съдимост (ДВ бр. 18 от 27.02.2018 г.) 

    Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път. Заявлението се подава чрез попълване на данни в интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

    Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.

    Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата.

    Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

   Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

    Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерство на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система. То  е достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и подробна информация, свързана с тази услуга са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието

 https://cs.mjs.bg/

 

 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД МАДАН

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

г-жа АЛБЕНА КЕХАЙОВА

Работа с клиенти: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00

 

  

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 г-жа АННА АНДОНОВА

тел./факс 0308 / 2 23 05

Работа с клиенти: от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР